Příběh Happy Soil

Řadu let jsme se my příznivci živé půdy scházeli na konferencích, kde jsme projednávali, jak přivést 4 % obyvatele, kteří se věnují zemědělství, k lepší a odpovědnější péči o půdu.

Pomohl rozvoj biopotravin i dotační podpora kompostování, přesto na většině orné půdy vyhrával krátkodobý ekonomický pragmatismus. Většina občanů preferovala levné potraviny, řetězce se předháněly ve slevách a zemědělský dotační systém stejně jako výzkum a vývoj směřoval k maximalizaci výnosů za minimální cenu na úkor kvality půdy.

Začali jsme proto cílit na 10 % obyvatel, jejichž půda degraduje, což znamená, že se reálně snižuje hodnota jejich majetku. Většina vlastníků totiž své zemědělské pozemky pronajímá a často nemá tušení, jak se s jejich majetkem nakládá. Vznikly iniciativy a organizace, které odpovědným vlastníkům pomáhají zachovat kvalitu a hodnotu půdy. Ochota investovat čas a peníze do ochrany své vlastní půdy však často chybí a v souladu s příslovím „co oči nevidí, srdce nebolí“ půda dál ztrácí svoji hodnotu a kvalitu.

Rozvinuli jsme diskuzi se zemědělci, vlastníky půdy i spotřebiteli. Zjistili jsme, že vedle ekologických zemědělců je významná skupina odpovědných hospodářů, kteří z praktických důvodů neusilují o certifikaci „BIO“, do půdy však investují a snaží se o udržení její kvality. Svoji zvýšenou péči však na trhu nedokáží zviditelnit. Zároveň jsou dnes vlastníci půdy oslovováni s nabídkami na odkup a pronájem. Nejsou sice ochotni sami investovat do půdních průzkumů, ale mají tendenci vybrat si lepšího hospodáře. Jediným jasným kritériem ale nakonec zůstává cena. Zároveň neustále roste počet spotřebitelů, kterým záleží na původu produktů a kteří chtějí svým spotřebitelským chováním spolurozhodovat o kvalitě životního prostředí a kvalitě svého vlastního života.

Vznikla tak myšlenka certifikovat odpovědně obhospodařovanou živou půdu a prostřednictvím jednoduché telefonní a webové aplikace produkty pocházející z této půdy prezentovat spotřebitelům. Z projektu tak mohou profitovat odpovědní hospodáři, majitelé půdy i spotřebitelé. Protože se dnes pohybujeme na jednotném evropském trhu, bylo naším cílem, aby se tento projekt stal projektem celoevropským a začali jsme projekt připravovat pro financování z evropského programu LIFE.

V rámci přípravy projektu jsme navštívili Evropskou Komisi a zjišťovali jsme, zda by Evropská Komise byla nakloněna celoevropské certifikaci půdy. Zjistili jsme, že díky rozmanitosti evropské krajiny je to obtížně dosažitelné. Dále jsme byli ujištěni, že Evropská Komise poskytuje na ekologická opatření značné finanční prostředky v rámci zemědělských dotací, které v období 2014 -2020 představují 8,2 miliardy EUR (cca 213 miliard Kč) a je na nás jak tyto dotace využijeme.

Zjistili jsme tedy, že hlavní problém je v nastavení dotační politiky v České republice a začali jsme hledat cestu, jak změnit způsob čerpání dotací, aby se využívaly ku prospěchu kvality životního prostředí a obyvatel naší země České.