Happy Soil - zdravější šťastná půda

Happy Soil je projekt jehož součástí může být každý z nás. Projekt jednoduchým způsobem ukazuje, co je potřeba změnit, abychom napravili stávající vývoj, zmírnili negativní klimatické jevy a začali opět doplňovat vodu do studní a zastavili růst hladiny moří.

Ve zdravé šťastné půdě pečují miliardy půdních živočichů o zadržování vody a utvářejí tím příznivé klima. Život v půdě byl ve jménu stálého zvyšování výnosů a zlevňování zemědělské produkce dramaticky narušen.

Zodpovědným zájmem, jasně formulovanými požadavky k voleným zástupcům a přímou péčí o půdu nyní můžeme rozhodnout, zda bude život v půdě obnoven a zachován tam, kde doposud vydržel. Více naleznete na stránce „Společné prohlášení odborníků k péči o půdu a vodní zdroje“. Na nás je, abychom toto prohlášení podpořili a ohlídali politiky, že požadavky odborníků zapracují.

 

Co mohu udělat pro obnovu vody v krajině?

Více než 40 % směsného komunálního odpadu tvoří bioodpad, který můžete vytřídit, zkompostovat a vrátit zpět do půdy. Kompost půdu obohatí o potravu pro půdní organismy a humus, který v sobě zadržuje vodu a živiny. Každý gram kompostu má význam. Kompostem můžete zlepšit vodozádržnost ploch okolo domů. A i když máte okolo domu jen trávu, je důležité, aby měla dostatek humusu, který dokáže vodu podržet. V letních měsících se pak bude odparem ochlazovat a na povrchu bude mít příjemných 20–24°C. Do oken Vám tak nebude sálat horký vzduch.

Pokud nechcete sami kompostovat a máte v obci zaveden svoz bioodpadu, může organické zbytky z vaší domácnosti zkompostovat obecní kompostárna. Kompost se využívá k hnojení veřejné zeleně a v zemědělství. Do půdy se tak vrací potrava pro mikroorganismy, které v půdě zadržují vodu. Více na www.kompostuj.cz/vime-jak/jak-splnit-povinnost-obce/.

Pronájem zemědělské půdy je pro většinu z nás okrajovou záležitostí. Majitelé však mohou zásadním způsobem ovlivnit kvalitu péče o své pozemky. Potřebují k tomu základní půdní průzkum, jehož výsledky se dají zanést do pachtovní smlouvy. Zemědělec hospodařící na pronajaté půdě pak odpovídá za případné škody a je v jeho zájmu, aby půda vydržela alespoň ve stavu, v jakém ji přebíral na začátku pachtu. Více na www.kompostuj.cz/sluzby/monitor-pudy/.

Pod garancí VÚMOP, ve spolupráci s certifikačními organizacemi a praktikujícími zemědělci vzniká soubor pravidel, při jejichž dodržování bude možné půdu označit certifikátem HAPPY SOIL. Tato pravidla vycházejí z již fungujících předpisů platných pro ekologické zemědělství. Získání certifikátu HAPPY SOIL tak bude pro ekologické zemědělce zjednodušené. Pro konvenčně hospodařící zemědělce budou pravidla představovat praktický návod jak zlepšit kvalitu a vodozádržnost orné půdy. Zároveň získají příležitost odlišit se a svoji produkci tak na trhu lépe ekonomicky zhodnotit. Vítáme zapojení každého subjektu, který může přinést zajímavé postřehy a podněty, nebo má zájem o certifikaci HAPPY SOIL. Pro navázání komunikace nám prosím napište e-mail.

Ukažme, že můžeme snadno odstranit „rakovinu“ z naší půdy. Odborníci mají vše nachystané. Stačí, aby jejich hlas byl vyslyšen. Proto je nutné společně šířit kampaň HAPPY SOIL – zdravější šťastná půda, která nasměruje dotace z peněz nás daňových poplatníků k plnění svého skutečného účelu, ke společenské prospěšnosti. Podpořte kampaň a sdílejte informace z webu happysoil.cz. Děkujeme.

KAM MIZÍ VODA

Jen 10 % využitelné vody je ve všech vodních plochách a tocích a 90 % je v půdě, která ale ztrácí schopnost vodu zadržet.

PROČ JE ŽIVÁ PŮDA ŠŤASTNÁ?

Živé organismy udržují v půdě vodu, aby ji měly dost pro sebe, a tím ji schraňují i pro nás.

JAK SE SPOTŘEBOVÁVÁ PŮDA

Požadujme, aby péče o půdu a o krajinu byla kvalitní, aby se nám začala vracet voda do krajiny a půda opět začala ožívat.